ПОТАК — ЕТИМОЛОГІЯ

по́та́к «у ткачів: інструмент для намотування ниток на шпульку»

псл. potakъ, potačь, пов’язані з *potačati (ітератив), potočiti «повертіти, покрутити», похідними від točiti «точити, крутити»;
п. [potak] «прилад для намотування шпульок на ткацькому верстаті», ч. [potáč] «веретено з намотаними нитками», слц. [potak] «прядка», вл. potač «веретено з пряжею», нл. pótac «веретено, шпулька»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

по́дак «тс.»
по́тач
пота́чка
по́ток
Етимологічні відповідники

Слово Мова
potač «веретено з пряжею» верхньолужицька
pótac «веретено, шпулька» нижньолужицька
potak «прилад для намотування шпульок на ткацькому верстаті» польська
potakъ праслов’янська
potačь праслов’янська
*potačati (ітератив) праслов’янська
potočiti «повертіти, покрутити» праслов’янська
točiti «точити, крутити» праслов’янська
potak «прядка» словацька
potáč «веретено з намотаними нитками» чеська

по́та́к «чоловічий статевий орган»

псл. [*pъtъka] «статевий орган», результат перенесення на орган назви pъtъka «птах»;
як семантичну паралель пор. укр. ку́рка «жіночий статевий орган»;
п. [potka] (зам. закономірного *petka), є, очевидно, запозиченням із східнослов’янських мов;
р. [по́тка] «чоловічий член», бр. [по́тка] «тс.», п. [potka] «жіночий статевий орган»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

поти́чка «тс.»
по́тка «жіночий статевий орган» (Ме)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
по́тка «тс.» білоруська
potka (зам. закономірного *petka) польська
potka «жіночий статевий орган» польська
*pъtъka «статевий орган» праслов’янська
pъtъka «птах» праслов’янська
по́тка «чоловічий член» російська
ку́рка «жіночий статевий орган» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України